Základní informace

O škole:

Jsme úplnou školou s 1. - 9. ročníkem, průměrná naplněnost tříd je kolem 17 žáků, což je na spodní hranici.

Budova školy se nachází na náměstí. Tato poloha je nevýhodná kvůli velkému hluku projíždějících aut a traktorů.

Žáci se učí v kmenových třídách, na některé předměty chodí do odborných učeben. Přízemí budovy je zrekonstruované, nachází se zde školní družina a kuchyň s jídelnou. V prostorách družiny je cvičná kuchyňka, která slouží k výuce pracovních činností na prvním i druhém stupni a může ji využívat i ŠD. Dále je zde učebna výtvarné výchovy, mimo vyučování ji využívají ZUŠ Semily a Jablonec nad Jizerou a ŠD. Škola nemá tělocvičnu, k pohybovým aktivitám využíváme objekt místní TJ Jiskra a fotbalové hřiště. Pouze ve školní družině je malá místnost, kde mohou žáci prvního stupně nebo ŠD v omezené míře cvičit.

Odpoledne přijíždějí do školy učitelé ZUŠ ze Semil a Jablonce nad Jizerou a vyučují zde zpěv, hru na hudební nástroje a výtvarnou výchovu.Také dle zájmu poskytujeme učebny pro elektrotechnický kroužek. V městské knihovně pracuje čtenářský kroužek. Mnoho dětí ve volném čase sportuje v místních organizacích (hrají fotbal, lyžují, cvičí, jezdí na kolech …) Přestože je budova školy stará a má úzké a tmavé chodby, snaží se učitelé a žáci o estetický vzhled školy. Prezentují zde své výrobky a ostatní činnosti školy.

V pedagogickém sboru jsou převážně ženy, větší část vyučujících dojíždí z okolních měst a obcí. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, učitel zdravotník a koordinátor environmentální výchovy.  Učitelé se o přestávkách  scházejí ve sborovně, což je výhodné z hlediska řešení aktuálních problémů a napomáhá to týmové spolupráci.

Do školy chodí kolem 150 žáků, takže průměrná naplněnost tříd je téměř na spodní hranici. Víc jak 50% dětí dojíždí z okolních obcí. Těší nás, že si rodiče těchto dětí vybrali právě naši školu. Integrujeme žáky se SPUCH a lehčími formami zdravotního a tělesného postižení. Těmto žákům věnujeme velkou pozornost, učí se podle individuálních plánů, spolupracujeme s PPP a učitelé se radí mezi sebou a s výchovným poradcem.

Škola v kostce

Počet dětí: 177

Počet tříd: 9

Počet pedagogických pracovníků: 14

Založena: první zmínka z roku 1629; stávající budova pochází z r. 1882