Zaměstnanci

P e d a g o g i č t í    p r a c o v n í c i
Farská Radka, Mgr. Ředitelka školy; český jazyk, výtvarná výchova
Sajdlová Jana, Mgr. Zástupkyně ředitelky; matematika, tělesná výchova; metodik prevence
 
Bordeová Renata, Mgr. Třídnictví v 3. třídě, hudební výchova 6. tř.
Burgermeisterová Lucie, Mgr. Třídnictví v 6. tř., anglický jazyk, zeměpis, hudební výchova
Drozenová Jana Vychovatelka ve školní družině
Farská Lenka, Mgr. Třídnictví ve 2. tř., hudební výchova 5. tř.
Haklová Jaroslava Třídnictví v 8 tř.; přírodopis, tělesná výchova, výtvarná výchova,  německý jazyk, výchova ke zdraví, chemie, pracovní činnosti
Hašková Eva, Ing. Bez třídnictví; matematika, fyzika, chemie, přírodopis, výchova ke zdraví
Hlaváčová Karla Bez třídnictví; anglický jazyk, hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti,
Hrbáčková Marta, Mgr. Třídnictví v 9. tř.; německý jazyk, dějepis, informatika, pracovní činnosti, výchovné poradenství, ICT
Hynková Květa, Mgr. Třídnictví ve 5. tř.
Kořínková Michaela, Mgr. Třídnictví v 7. tř.; český jazyk, občanská výchova, právo, prac. činnosti, výchova ke zdraví
Mládková Jitka Vychovatelka ve školní družině, pedagogická asistentka v 8. tř.
Valášková Vladimíra Třídnictví ve 4. tř.
Vodseďálková Jana, Mgr. Třídnictví v 1. tř.
Kubátová Miloslava Pedagogická asistentka v 3. tř.
Válková Veronika Pedagogická asistentka ve 4. tř.
 Valášková Lada  Pedagogická asistentka v 7. tř.
O s t a t n í   z a m ě s t n a n c i
Malíková Markéta uklizečka
Pěničková Monika kuchařka
Slavík Čestmír školník
Matoušková Alena uklizečka
Šaldová Vladimíra kuchařka
Hornová Lucie
vedoucí školní jídelny