Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2020-21

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Vzhledem k aktuální situaci nařídilo MŠMT organizaci zápisu k povinné školní docházce distanční formou. Co to znamená?

 • zápis bude bez osobní účasti dětí a rodičů
 • podepsanou žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad doručte do školy kdykoliv v termínu od 1. 4. do 30. 4. (obě žádosti jsou i na našem webu)
 • podání je možné následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy (69e24ds)
  • emailem (zsvys@seznam.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (podpis emailu nebo pdf dokumentu žádosti, email s naskenovanou žádostí nestačí – do 5 dnů by muselo dojít k potvrzení)
  • poštou (ZŠ Vysoké nad Jizerou, nám. Dr. K. Kramáře 124, 512 11 Vysoké nad Jizerou)
  • ve výjimečných případech osobně v ředitelně školy, po předchozí domluvě (481 593 119)
 • po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a rodiči

V případě dotazů nás kontaktujte.

Další potřebné informace a formuláře k vyplnění (ke stažení):

• Pozvánka k zápisu a informace o průběhu – ZDE [.pdf]

• Žádost o přijetí do 1. ročníku základní školy – ZDE [.pdf] [.doc k vyplnění v PC]

• Žádost o odklad – ZDE [.pdf]

• Zápisní list – ZDE [.pdf]

• Jak můžete pomoci svým dětem – ZDE [.pdf]

 

Které děti k zápisu

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku (narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) nebo starší.

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2020

Může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021, ale musí mít doporučení
– pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020 doporučení z PPP
– pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2020 doporučení z PPP a od odborného lékaře

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání

Kritériem pro přijetí žáka je splnění zákonné povinnosti (věk dítěte), škola nenastavuje jiná vlastní kritéria z důvodu nenaplněné kapacity školy.

Když přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky

 • 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Rodič vyplní formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ Vysoké nad Jizerou, příspěvková organizace nejpozději do 30. 4. 2020 spolu s doporučením školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2019/2020 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k povinné školní docházce.

Z důvodu povinnosti zákonných zástupců dítěte doložit žádost o odklad platnými souhlasnými stanovisky pedagogické poradny a lékaře upozorňujeme na dlouhé termíny vypracování posudků poradnou a nutnost požádat o vyšetření svého dítěte včas.

 • 37 ŠZ Odklad povinné školní docházky
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 Pokud spolu rodiče dítěte nežijí, doporučujeme, aby zapisující zákonný zástupce měl písemný souhlas druhého s vybranou školou a přiložil ho k žádosti.

Mgr. Radka Farská
řed. ZŠ